Xuất HTML Table ra file Excel sử dụng jQuery

Bài này mình chia sẽ cho các bạn cách xuất html table ra file excel sử dụng thư viện jQuery - table2excel

Cách sử dụng:

Include thư viện jQuery và jQuery table2excel plugin

   

Tạo button để xuất dữ liệu ra file excel

  

Xét sự kiện khi ta click vào button để gọi plugin table2excel

 $("#export-btn").click(function(){ $("#table2excel").table2excel({ exclude: ".noExl", name: "Excel Document Name", filename: "myFileName", fileext: ".xls", exclude_img: true, exclude_links: true, exclude_inputs: true }); }); 

Source hoàn chỉnh

     Demo Export Html Table To Excel      
Tên Trung Lê
Website laedaily.com
PHP căn bảnPHP nâng cao
Laravel 5jQuery
© Copyright 2017 - Laedaily.com

Lưu ý: Muốn xuất ra không bị lỗi UTF-8 bạn mở file jquery.table2excel.js ở dòng 29 chổ định nghĩa e.template bạn thêm ngay sau đoạn xmlns=\"http://www.w3.org/TR/REC-html40\"> đoạn sau:

  
Xem demo »