Xuất dữ liệu trong PHP

Trong PHP có hai cách cơ bản để xuất kết quả đầu ra: echo và print.

Mục Lục:

1. So sánh echo và print

Echo và print ít nhiều giống nhau. Cả hai đều được sử dụng để xuất dữ liệu ra màn hình.

Sự khác biệt là nhỏ: echo không có giá trị trả về trong khi print có một giá trị trả về 1 để nó có thể được sử dụng trong các biểu thức. Echo có thể có nhiều tham số trong khi print có thể lấy một đối số. Echo nhanh hơn chút ít so với in.

2. Echo trong PHP

Câu lệnh echo có thể được sử dụng có hoặc không có dấu ngoặc đơn: echo hoặc echo ().

        echo "

Laedaily

"; echo "Xin chào!
"; echo "Tôi là Trung Lê
"; echo "Hôm ", "nay ", "trời ", "đẹp ", "nhỉ?";
Xem ví dụ »

3.Print trong PHP

Câu lệnh in có thể được sử dụng có hoặc không có dấu ngoặc đơn: print hoặc print ().

        print "

Laedaily

"; print "Xin chào!
"; print "Tôi là Trung Lê
";
Xem ví dụ »