Xử lý chuỗi trong PHP

Mục Lục:

1. Hàm strlen

Hàm PHP strlen () trả về chiều dài của một chuỗi.

    echo strlen("Hello world!"); // outputs 12
  
Xem ví dụ »

2. Hàm str_word_count

Hàm PHP str_word_count () tính số từ trong một chuỗi.

    echo str_word_count("Hello world!"); // outputs 2
  
Xem ví dụ »

3. Hàm strrev

Hàm PHP strrev () của PHP dùng để đảo ngược một chuỗi.

    echo strrev("Hello world!"); // outputs !dlrow olleH
  
Xem ví dụ »

4. Hàm strpos

Hàm PHP strpos () tìm kiếm một văn bản cụ thể trong một chuỗi.

Nếu tìm thấy, sẽ trả về vị trí xuất hiện. Nếu không tìm thấy, nó sẽ trả về FALSE.

    echo strpos("Hello world!", "world"); // outputs 6
  
Xem ví dụ »

5. Hàm str_replace

Hàm PHP str_replace () thay thế một số ký tự bằng một số ký tự khác trong một chuỗi.

    echo str_replace("world", "Trung", "Hello world!"); // outputs Hello Trung!
  
Xem ví dụ »