Vòng lặp for foreach trong PHP

Mục Lục:

1. Vòng lặp while trong PHP

Vòng lặp for được sử dụng khi bạn biết trước giới hạn số lần lặp.

Cú pháp:

    for (init counter; test counter; increment counter) {
      // code
    }
  

Trong đó:

 • init counter : Khởi tạo giá trị ban đầu
 • test counter : so sánh cho mỗi vòng lặp lặp. Nếu nó được đánh giá là TRUE, vòng lặp tiếp tục. Nếu nó đánh giá là FALSE, vòng kết thúc.
 • increment counter : Tăng giá trị của bộ đếm vòng lặp

Ví dụ dưới đây hiển thị các con số từ 0 đến 10:

    for ($x = 0; $x <= 10; $x++) {
      echo "The number is: $x 
"; }
Xem ví dụ »

2. Vòng lặp foreach trong PHP

Vòng lặp foreach chỉ hoạt động trên các mảng, và được sử dụng để lặp qua mỗi cặp khóa / giá trị trong một mảng.

Cú pháp:

    foreach ($array as $value) {
      // code
    }
  

Đối với mỗi vòng lặp lặp, giá trị của phần tử mảng hiện tại được gán cho giá trị $ và con trỏ mảng được di chuyển bởi một, cho đến khi nó đến phần tử mảng cuối cùng.

    $colors = array("red", "green", "blue", "yellow");

    foreach ($colors as $value) {
      echo "$value 
"; }
Xem ví dụ »