Validation Form Đăng ký sử dụng Javascript

Trong bài này sẽ hướng dẫn Validation Form sử dụng Javascript. Bắt lỗi người dùng khi đăng ký tài khoản

Mã Html

  <div id="emptyDiv"></div>
  <div id="description"></div>
  <!--container start-->
  <div id="container">
    <div id="container_body">
      <div>
        <h2 class="form_title">User Registration Form Demo</h2>
        <p class="head_para">Form Validated Using Javascript</p>
      </div>
      <!--Form  start-->
      <div id="form_name">
        <div class="firstnameorlastname">
         <form name="form" >
         <div id="errorBox"></div>
          <input type="text" name="Name" value="" placeholder="First Name"  class="input_name" >
          <input type="text" name="LastName" value="" placeholder="Last Name" class="input_name" >
           
        </div>
        <div id="email_form">
          <input type="text" name="Email" value=""  placeholder="Your Email" class="input_email">
        </div>
        <div id="Re_email_form">
          <input type="text" name="enterEmail" value=""  placeholder="Re-enter Email" class="input_Re_email">
        </div>
        <div id="password_form">
          <input type="password" name="Password" value=""  placeholder="New Password" class="input_password">
        </div>
        <!--birthday details start-->
        <div>
          <h3 class="birthday_title">Birthday</h3>
        </div>
        <div>
          <select name="birthday_month" >
            <option value="" selected >Month</option>
            <option value="1">Jan</option>
            <option value="2">Feb</option>
            <option value="3">Mar</option>
            <option value="4">Apr</option>
            <option value="5">May</option>
          </select>
          &nbsp;&nbsp;
          <select name="birthday_day" >
            <option value="" selected>Day</option>
            <option value="1">1</option>
            <option value="2">2</option>
            <option value="3">3</option>
            <option value="4">4</option>
            <option value="5">5</option>
          </select>
          &nbsp;&nbsp;
          <select name="birthday_year">
            <option value="" selected>Year</option>
            <option value="2013">2013</option>
            <option value="2012">2012</option>
            <option value="2011">2011</option>
            <option value="2010">2010</option>
            <option value="2009">2009</option>
          </select>
        </div>
        <!--birthday details ends-->
        <div id="radio_button">
          <input type="radio" name="radiobutton" value="Female">
          <label >Female</label>
          &nbsp;&nbsp;&nbsp;
          <input type="radio" name="radiobutton" value="Male">
          <label >Male</label>
        </div>
         <div>
          <p id="sign_user" onClick="Submit()">Sign Up </p>
        </div>
       </form>
      </div>
      <!--form ends-->
    </div>
  </div>
  <!--container ends-->

Mã CSS

  *{
   margin:0px;
   padding:0px;
   }
  body{
   font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;
   }
  #container{
   width:550px;
   background-color:rgba(250,250,252,.9);
   margin:auto;
   margin-top:10px;
   margin-bottom:10px;
   box-shadow:0 0 3px #999;
   }
  #container_body{
   padding:20px;
   }
  .form_title{
   font-size:35px;
   color:#141823;
   text-align:center;
   padding:10px;
   font-weight:normal;
   }
  .head_para{
   font-size:19px;
   color:#99a2a7;
   text-align:center;
   font-weight:normal;
   }
  #form_name{
   padding:25px 0 0 15px;
   }
  .firstnameorlastname{
   margin-right:20px;
   }
  .input_name{
   width:207px;
   padding:5px;
   font-size:18px;
   }
  #email_form{
   clear:both;
   padding:15px 0 10px 0px;
   }
  .input_email{
   width:434px;
   padding:5px;
   font-size:18px;
   }
  #Re_email_form{
   padding:10px 0 10px 0px;
   }
  .input_Re_email{
   width:434px;
   padding:5px;
   font-size:18px;
   }
  #password_form{
   padding:10px 0 10px 0px;
   }
  .input_password{
   width:434px;
   padding:5px;
   font-size:18px;
   }
  .birthday_title{
   font-size:16px;
   color:#8b919d;
   font-weight:normal;
   padding:0 0 10px 0;
   }
  select{
   padding:5px;
   }
  #birthday{
   font-size:12px;
   color:#8b919d;
   padding-top:10px;
   }
  #radio_button{
   padding:10px 0 0 0;
   }
  #sign_user{
   font-size:14px;
   color:#FFF;
   text-align:center;
   background-color:#3B5998;
   padding:10px;
   margin-top:10px;
   cursor: pointer;
   }
  #errorBox{
   color:#F00;
   }

Mã Javascript

   function Submit(){
   var emailRegex = /^[A-Za-z0-9._]*\@[A-Za-z]*\.[A-Za-z]{2,5}$/;
   var fname = document.form.Name.value,
   lname = document.form.LastName.value,
   femail = document.form.Email.value,
   freemail = document.form.enterEmail.value,
   fpassword = document.form.Password.value,
   fmonth = document.form.birthday_month.value,
   fday = document.form.birthday_day.value,
   fyear = document.form.birthday_year.value;

   if( fname == "" )
    {
     document.form.Name.focus() ;
   document.getElementById("errorBox").innerHTML = "enter the first name";
     return false;
    }
   if( lname == "" )
    {
     document.form.LastName.focus() ;
    document.getElementById("errorBox").innerHTML = "enter the last name";
     return false;
    }

    if (femail == "" )
   {
   document.form.Email.focus();
   document.getElementById("errorBox").innerHTML = "enter the email";
   return false;
   }else if(!emailRegex.test(femail)){
   document.form.Email.focus();
   document.getElementById("errorBox").innerHTML = "enter the valid email";
   return false;
   }

    if (freemail == "" )
   {
   document.form.enterEmail.focus();
   document.getElementById("errorBox").innerHTML = "Re-enter the email";
   return false;
   }else if(!emailRegex.test(freemail)){
   document.form.enterEmail.focus();
   document.getElementById("errorBox").innerHTML = "Re-enter the valid email";
   return false;
   }

   if(freemail != femail){
    document.form.enterEmail.focus();
    document.getElementById("errorBox").innerHTML = "emails are not matching, re-enter again";
    return false;
    }


   if(fpassword == "")
   {
    document.form.Password.focus();
    document.getElementById("errorBox").innerHTML = "enter the password";
    return false;
   }

    if (fmonth == "") {
      document.form.birthday_month.focus();
   document.getElementById("errorBox").innerHTML = "select the birthday month";
      return false;
     }
   if (fday == "") {
      document.form.birthday_day.focus();
   document.getElementById("errorBox").innerHTML = "select the birthday day";
      return false;
     }
   if (fyear == "") {
      document.form.birthday_year.focus();
   document.getElementById("errorBox").innerHTML = "select the birthday year";
      return false;
     }
   if(document.form.radiobutton[0].checked == false && document.form.radiobutton[1].checked == false){
    document.getElementById("errorBox").innerHTML = "select your gender";
    return false;
    }
   if(fname != '' && lname != '' && femail != '' && freemail != '' && fpassword != '' && fmonth != '' && fday != '' && fyear != ''){
    document.getElementById("errorBox").innerHTML = "form submitted successfully";
    }
  }
Xem ví dụ »