Toán tử trong Javascript

Bài hôm nay mình sẽ đi giới thiệu về toán tử trong Javascript

Mục Lục:

1. Các toán tử toán học

Toán tử Mô tả
+ Cộng (Addition)
- Trừ (Subtraction)
* Nhân (Multiplication)
/ Chia (Division)
% Chia lấy dư (Modulus)
++ Tăng (Increment)
-- Giảm (Decrement)

2. Các toán tử gán

Toán tử Ví dụ Tương tự với
= x = y x = y
+= x += y x = x + y
-= x -= y x = x - y
*= x *= y x = x * y
/= x /= y x = x / y
%= x %= y x = x % y

3. Các toán tử so sánh

Toán tử Mô tả
== bằng
=== bằng (so sánh vừa giá trị vừa kiểu biến)
!= không bằng
!== không bằng (so sánh vừa giá trị vừa kiểu biến)
> lớn hơn
< nhỏ hơn
>= lớn hơn hoặc bằng
<= nhỏ hơn hoặc bằng

4. Toán tử logic

Toán tử Mô tả
&& and
|| or
! not

5. Toán tử điều kiện

Toán từ điều kiện còn được biết đến với tên gọi toán tử tam phân. Cú pháp của toán tử này như sau:

        điều_kiện ? biểu_thức_đúng: biểu_thức_sai;
    

Toán tử này sẽ trả lại giá trị là kết quả của biểu_thức_đúng nếu điều_kiện có giá trị bool bằng true, ngược lại nó sẽ trả lại giá trị bằng biểu_thức_sai.