Thao tác với mảng trong Javascript

Mảng trong JavaScript là một bảng liên kết chỉ mục đến giá trị. Trong JavaScript, tất cả các đối tượng đều có thể liên kết chỉ mục đến giá trị, nhưng mảng là một đối tượng đặc biệt có thêm nhiều tính năng xử lý chỉ mục và dữ liệu đặc biệt (ví dụ: push, join, v.v.)

Bài hôm nay mình sẽ đi giới thiệu về mảng trong Javascript

Mục Lục:

1. Khai báo mảng trong Javascript

Khai báo bằng hàm new Arrray()

Cú pháp:

    var nameArr = new Array(10); // Tạo một mảng 10 chỉ mục
    var nameArr = new Array(0, 1, 2, 3, 4); // Tạo một mảng với bốn giá trị và 5 chỉ mục
    var nameArr = new Array();
  

Khai báo bằng cặp dấu ngoặc vuông []

Cú pháp:

    var nameArr = [];
    // or
    var nameArr = [1,2,3];
  

2. Truy xuất các phần tử trong mảng

Để truy xuất phần tử trong mảng bạn dùng cú pháp nameArr[vi_tri]

Ví dụ:

    var cars = ["Saab", "Volvo", "BMW"];
    alert(t[0]); // kết quả là Saab
    alert(t[1]); // kết quả là Volvo
    alert(t[2]); // kết quả là BMW
  

3. Sử dụng vòng lặp for, while để lặp mảng

Sử dụng vòng lặp for

Để lặp mảng với vòng lặp for thì ta phải xác định chiều dài mảng bằng hàm length, ở mỗi vòng lặp chúng ta sử dụng cú pháp truy xuất đến phần tử của mảng.

Ví dụ:

    
  
    
  

Demo:

Sử dụng vòng lặp while

Tương tự như vòng lặp for

Ví dụ:

    
  
    
  

Demo: