Mảng đa chiều trong PHP

Mảng đa chiều là một mảng chứa một hoặc nhiều mảng.

PHP hiểu các mảng đa chiều có độ sâu hai, ba, bốn, năm, hoặc nhiều hơn. Tuy nhiên, mảng trên ba cấp độ thì rất khó quản lý.

Kích thước của một mảng cho biết số chỉ mục(index) bạn cần để chọn một phần tử.

 • Đối với một mảng hai chiều bạn cần hai chỉ số để chọn một phần tử
 • Đối với một mảng ba chiều bạn cần ba chỉ số để chọn một phần tử

Ví dụ: ta sẽ lưu trữ bảng sau trong mảng 2 chiều

Name Stock Sold
Volvo 22 18
BMW 15 13
Saab 5 2
Land Rover 17 15
  $cars = array
  (
    array("Volvo",22,18),
    array("BMW",15,13),
    array("Saab",5,2),
    array("Land Rover",17,15)
  );

Để có được quyền truy cập vào các phần tử của mảng $cars, chúng ta phải trỏ đến hai chỉ số (hàng và cột):

  echo $cars[0][0].": In stock: ".$cars[0][1].", sold: ".$cars[0][2].".
"; echo $cars[1][0].": In stock: ".$cars[1][1].", sold: ".$cars[1][2].".
"; echo $cars[2][0].": In stock: ".$cars[2][1].", sold: ".$cars[2][2].".
"; echo $cars[3][0].": In stock: ".$cars[3][1].", sold: ".$cars[3][2].".
";
Xem ví dụ »

Chúng ta cũng có thể đặt một vòng lặp For trong vòng For khác để lấy các phần tử của mảng $cars

  for ($row = 0; $row < 4; $row++) {
    echo "

Row number $row

"; echo "
  "; for ($col = 0; $col < 3; $col++) { echo "
 • ".$cars[$row][$col]."
 • "; } echo "
"; }
Xem ví dụ »