Kiểu dữ liệu trong PHP

Mục Lục:

1. Các kiểu dữ liệu trong PHP

PHP hỗ trợ các kiểu dữ liệu sau:

 • Chuỗi
 • Số nguyên
 • Float
 • Boolean
 • Mảng
 • Object(Đối tượng)
 • Null(rỗng)

2. String

Một chuỗi là một dãy ký tự, như "Hello world!".

Một chuỗi có thể là bất kỳ văn bản bên trong dấu ngoặc kép. Bạn có thể sử dụng dấu ngoặc kép đơn hoặc đôi:

    $x = "Hello world!";
    $y = 'Hello world!';

    echo $x;
    echo "
"; echo $y;
Xem ví dụ »

3. Integer

Kiểu dữ liệu số nguyên là số không phải số thập phân giữa -2,1448,483,648 và 2,147,483,647.

Quy tắc cho số nguyên:

 • Số nguyên phải có ít nhất một chữ số
 • Một số nguyên không được có dấu thập phân
 • Số nguyên có thể là dương hoặc âm
 • Các số nguyên có thể được xác định theo ba định dạng: số thập phân, hệ thập lục phân hoặc bát phân
    $x = 5985;
    var_dump($x);
  
Xem ví dụ »

4. Float

Float là một số với một số thập phân hoặc một số dạng số mũ.

    $x = 10.365;
    var_dump($x);
  
Xem ví dụ »

5. Boolean

Boolean trả về 1 trong 2 giá trị: TRUE hoặc FALSE.

    $x = true;
    $y = false;
  

6. Array

Một mảng lưu trữ nhiều giá trị trong một biến duy nhất.

    $cars = array("Volvo","BMW","Toyota");
    var_dump($cars);
  
Xem ví dụ »

7. Object(Đối tượng)

Đối tượng là loại dữ liệu lưu trữ dữ liệu và thông tin về cách xử lý dữ liệu đó.

Trong PHP, một đối tượng phải được khai báo rõ ràng.

Đầu tiên chúng ta phải khai báo một lớp đối tượng. Đối với điều này, chúng tôi sử dụng từ khoá class. Một class là một cấu trúc có thể chứa các thuộc tính và phương thức:

    class Car {
      function Car() {
        $this->model = "VW";
      }
    }

    // tạo đối tượng
    $herbie = new Car();

    // hiển thị thuộc tính
    echo $herbie->model;
  
Xem ví dụ »

8. String

Null là một kiểu dữ liệu đặc biệt chỉ có thể có một giá trị: NULL.

    $x = "Hello world!";
    $x = null;
    var_dump($x);
  
Xem ví dụ »