Hằng số trong PHP

Mục Lục:

1. Cú pháp hàm constant()

Để tạo một hằng số, sử dụng hàm define ().

    define(name, value, case-insensitive)
  

Trong đó:

 • name : tên của hằng
 • value : giá trị của hằng
 • case-insensitive : Lựa chon tên hằng là chữ hoa hay chữ thường
    define("GREETING1", "Welcome to Laedaily.com!");
    echo GREETING1;

    define("GREETING2", "Welcome to Laedaily.com!", true);
    echo greeting2;
  
Xem ví dụ »

2. Hằng số toàn cục

Hằng số toàn cục được khai báo để sử dụng trên toàn bộ tập lệnh

    define("GREETING", "Welcome to Laedaily.com!");

    function myTest() {
      echo GREETING;
    }
     
    myTest();
  
Xem ví dụ »