Hàm Min và Max trong SQL

Bài hôm nay mình sẽ đi giới thiệu về hàm MINMAX trong SQL

Mục Lục:

1. Hàm MIN

Hàm MIN () trả về giá trị nhỏ nhất của cột được chọn.

Cú pháp:

    SELECT MIN(column_name)
    FROM table_name
    WHERE condition;
  

2. Hàm MAX

Hàm MAX () trả về giá trị lớn nhất của cột được chọn.

Cú pháp:

    SELECT MAX(column_name)
    FROM table_name
    WHERE condition;
  

3. Ví dụ

Ví dụ: ta có bảng sau

ProductID ProductName SupplierID CategoryID Unit Price
1 Chais 1 1 10 boxes x 20 bags 18
2 Chang 1 1 24 - 12 oz bottles 19
3 Aniseed Syrup 1 2 12 - 550 ml bottles 10
4 Chef Anton's Cajun Seasoning 2 2 48 - 6 oz jars 22
5 Chef Anton's Gumbo Mix 2 2 36 boxes 21.35

Ví dụ: Câu lệnh SQL sau đây tìm thấy giá của sản phẩm rẻ nhất:

    SELECT MIN(Price) AS SmallestPrice
    FROM Products;
  

Ví dụ: Câu lệnh SQL sau đây tìm thấy giá của sản phẩm đắt tiền nhất:

    SELECT MAX(Price) AS LargestPrice
    FROM Products;