Hàm Count, Avg và Sum trong SQL

Bài hôm nay mình sẽ đi giới thiệu về hàm COUNT, AVGSUM trong SQL

Mục Lục:

1. Hàm COUNT

Hàm COUNT () trả về số hàng khớp với tiêu chí được chỉ định.

Cú pháp:

    SELECT COUNT(column_name)
    FROM table_name
    WHERE condition;
  

2. Hàm AVG

Hàm AVG () trả về giá trị trung bình của một cột số.

Cú pháp:

    SELECT AVG(column_name)
    FROM table_name
    WHERE condition;
  

3. Hàm SUM

Hàm SUM () trả về tổng số của một cột số.

Cú pháp:

    SELECT SUM(column_name)
    FROM table_name
    WHERE condition;
  

4. Ví dụ

Ví dụ: ta có bảng sau

ProductID ProductName SupplierID CategoryID Unit Price
1 Chais 1 1 10 boxes x 20 bags 18
2 Chang 1 1 24 - 12 oz bottles 19
3 Aniseed Syrup 1 2 12 - 550 ml bottles 10
4 Chef Anton's Cajun Seasoning 2 2 48 - 6 oz jars 22
5 Chef Anton's Gumbo Mix 2 2 36 boxes 21.35

Ví dụ: Câu lệnh SQL sau đây tính tổng số lượng sản phẩm:

    SELECT COUNT(ProductID)
    FROM Products;
  

Kết quả: 5

Ví dụ: Câu lệnh SQL sau đây lấy giá trị trung bình(theo giá) của tất cả các sản phẩm:

    SELECT AVG(Price)
    FROM Products;
  

Kết quả: 18.07

Ví dụ: ta có bảng sau

OrderDetailID OrderID ProductID Quantity
1 10248 11 12
2 10248 42 10
3 10248 72 5
4 10249 14 9
5 10249 51 40

Ví dụ: Câu lệnh SQL sau đây tính tổng "Quantity":

    SELECT SUM(Quantity)
    FROM OrderDetails;
  

Kết quả: 76