Giới thiệu về SQL

Bài hôm nay mình sẽ đi giới thiệu về SQL

Mục Lục:

1. SQL là gì?

 • SQL là một ngôn ngữ chuẩn để truy cập và thao tác cơ sở dữ liệu
 • SQL là viết tắt của Structured Query Language
 • SQL cho phép bạn truy cập và thao tác cơ sở dữ liệu
 • SQL là tiêu chuẩn ANSI (tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ)

2. SQL có thể làm gì?

 • SQL có thể thực hiện truy vấn đối với cơ sở dữ liệu
 • SQL có thể lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu
 • SQL có thể chèn các bản ghi trong cơ sở dữ liệu
 • SQL có thể cập nhật hồ sơ trong cơ sở dữ liệu
 • SQL có thể xóa các bản ghi từ cơ sở dữ liệu
 • SQL có thể tạo cơ sở dữ liệu mới
 • SQL có thể tạo các bảng mới trong cơ sở dữ liệu
 • SQL có thể tạo các thủ tục được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu
 • SQL có thể tạo ra khung nhìn trong cơ sở dữ liệu
 • SQL có thể đặt quyền truy cập vào các bảng, thủ tục và chế độ xem

3. Sử dụng SQL trong trang web của bạn

Để xây dựng một trang web cho thấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu, bạn sẽ cần:

 • Một chương trình cơ sở dữ liệu RDBMS (tức là MS Access, SQL Server, MySQL)
 • Để sử dụng ngôn ngữ kịch bản phía máy chủ, như PHP hoặc ASP
 • Để sử dụng SQL để lấy dữ liệu bạn muốn
 • Sử dụng HTML / CSS để sắp xếp trang

4. RDBMS

RDBMS là viết tắt của Hệ thống Quản lý Cơ sở Dữ liệu Quan hệ.

RDBMS là cơ sở cho SQL và cho tất cả các hệ thống cơ sở dữ liệu hiện đại như MS SQL Server., IBM DB2, Oracle, MySQLMicrosoft Access.

Dữ liệu trong RDBMS được lưu trữ trong các đối tượng cơ sở dữ liệu được gọi là bảng. Bảng là một tập hợp các mục nhập dữ liệu liên quan và nó bao gồm các cột và các hàng.

Ví dụ:

    SELECT * FROM Customers;
  

Mỗi bảng được chia thành các thực thể nhỏ gọi là các trường. Các trường trong bảng Customers bao gồm CustomerID, CustomerName, ContactName, Address, City và PostalCode. Trường là một cột trong một bảng được thiết kế để duy trì thông tin cụ thể về mọi bản ghi trong bảng.