Giới thiệu về Ajax

AJAX, là viết tắt của Asynchronous JavaScript and XML, (tạm dịch là JavaScript và XML không đồng bộ), là một kỹ thuật mới để tạo các ứng dụng web giàu tính tương tác, nhanh hơn và mượt mà hơn với sự giúp đỡ của XML, HTML, CSS và JavaScript.

AJAX không phải là ngôn ngữ lập trình mới. Tên AJAX ở đây không có nghĩa là bạn phải học XML trước khi cần học AJAX. Điều này là không cần thiết.

AJAX cho phép các trang web được cập nhật một cách không đồng bộ bằng cách trao đổi các lượng dữ liệu nhỏ với Server. Tức là AJAX giúp cập nhật các phần nhỏ trong trang mà không cần tải lại toàn bộ trang.

Hoạt động của Ajax

laedaily - Ajax

Ví dụ về các ứng dụng sử dụng AJAX: các tab của Google Maps, Gmail, Youtube và Facebook.

AJAX dựa trên tiêu chuẩn Internet

  • Đối tượng XMLHttpRequest (để trao đổi dữ liệu không đồng bộ với một máy chủ)
  • JavaScript/DOM (để hiển thị/tương tác với thông tin)
  • CSS (để sắp xếp dữ liệu)
  • XML (thường được sử dụng làm định dạng để truyền dữ liệu)

Yêu cầu cơ bản để có thể hiểu và nằm bắt được kỹ thuật Ajax: JavaScript, CSS, HTML