Ghi File trong PHP

Ghi file - fwrite()

Hàm fwrite() của PHP được sử dụng để ghi vào một tệp.

Để ghi được file ta phải mở file. Tuy nhiên để mở file và có thể ghi được ta phải xác định mode của hàm fopen là "w", thay vì "r" như ở bài trước.

Tham số đầu tiên của fwrite () chứa tên của tệp để ghi vào và tham số thứ hai là chuỗi được viết.

Ví dụ dưới đây viết một vài tên vào một tệp mới có tên là "newfile.txt"

  $myfile = fopen("newfile.txt", "w") or die("Unable to open file!");
  $txt = "John Doe\n";
  fwrite($myfile, $txt);
  $txt = "Jane Doe\n";
  fwrite($myfile, $txt);
  fclose($myfile);

Đoạn code trên viết vào file 2 lần. Lần đầu gửi chuỗi $txt chứa "John Doe", lần thứ 2 cũng như vậy. Sau khi viết xong đóng file bằng hàm fclose

Mở tập tin "newfile.txt" nó sẽ có nội dung như sau:

  John Doe
  Jane Doe

Bây giờ ta thử ghi đè lên file "newfile.txt" đã có dữ liệu trước đó

  $myfile = fopen("newfile.txt", "w") or die("Unable to open file!");
  $txt = "Mickey Mouse\n";
  fwrite($myfile, $txt);
  $txt = "Minnie Mouse\n";
  fwrite($myfile, $txt);
  fclose($myfile);

Mở tập tin "newfile.txt" nó sẽ có nội dung như sau:

  Mickey Mouse
  Minnie Mouse

Như vậy, tất cả dữ liệu trong file trước đó đã được thay thế mới