Form Selector trong jQuery

Bài này chỉ đưa ra các bộ chọn của form trong jQuery mà ta hay gặp

Mục Lục:

:input Selector

Cú pháp:

    jQuery( ":input" )
  

Chọn các thành phần input có thuộc tính type trùng với selector.

Ví dụ:

    <!doctype html>
    <html lang="en">
    <head>
      <meta charset="utf-8">
      <title>input demo</title>
      <style>
      textarea {
        height: 25px;
      }
          </style>
      <script src="https://code.jquery.com/jquery-1.10.2.js"></script>
    </head>
    <body>
     
    <form>
      <input type="button" value="Input Button">
      <input type="checkbox">
      <input type="file">
      <input type="hidden">
      <input type="image">
      <input type="password">
      <input type="radio">
      <input type="reset">
      <input type="submit">
      <input type="text">
      <select>
        <option>Option</option>
      </select>
      <textarea></textarea>
      <button>Button</button>
    </form>
    <div id="messages"></div>
     
    <script>
    var allInputs = $( ":input" );
    var formChildren = $( "form > *" );
    $( "#messages" ).text( "Found " + allInputs.length + " inputs and the form has " +
      formChildren.length + " children." );
     
    $( "form" ).submit(function( event ) {
      event.preventDefault();
    });
    </script>
     
    </body>
    </html>
  
Xem ví dụ »

:button Selector

Cú pháp:

    jQuery( ":button" )
  

Chọn các thành phần button.

Ví dụ:

    <!doctype html>
    <html lang="en">
    <head>
      <meta charset="utf-8">
      <title>button demo</title>
      <style>
      textarea {
        height: 35px;
      }
      div {
        color: red;
      }
      fieldset {
        margin: 0;
        padding: 0;
        border-width: 0;
      }
      .marked {
        background-color: yellow;
        border: 3px red solid;
      }
      </style>
      <script src="https://code.jquery.com/jquery-1.10.2.js"></script>
    </head>
    <body>
     
    <form>
      <fieldset>
        <input type="button" value="Input Button">
        <input type="checkbox">
     
        <input type="file">
        <input type="hidden">
        <input type="image">
     
        <input type="password">
        <input type="radio">
        <input type="reset">
     
        <input type="submit">
        <input type="text">
        <select>
          <option>Option</option>
        </select>
     
        <textarea></textarea>
        <button>Button</button>
      </fieldset>
    </form>
     
    <div></div>
     
    <script>
    var input = $( ":button" ).addClass( "marked" );
    $( "div" ).text( "For this type jQuery found " + input.length + "." );
    // Prevent the form from submitting
    $( "form" ).submit(function( event ) {
      event.preventDefault();
    });
    </script>
     
    </body>
    </html>

  
Xem ví dụ »

:checkbox Selector

Cú pháp:

    jQuery( ":checkbox" )
  

Chọn các thành phần checkbox.

Ví dụ:

    <!doctype html>
    <html lang="en">
    <head>
      <meta charset="utf-8">
      <title>checkbox demo</title>
      <style>
      textarea {
        height: 25px;
      }
      </style>
      <script src="https://code.jquery.com/jquery-1.10.2.js"></script>
    </head>
    <body>
     
    <form>
      <input type="button" value="Input Button">
      <input type="checkbox">
     
      <input type="checkbox">
      <input type="file">
      <input type="hidden">
     
      <input type="image">
      <input type="password">
      <input type="radio">
     
      <input type="reset">
      <input type="submit">
      <input type="text">
     
      <select>
        <option>Option</option>
      </select>
     
      <textarea></textarea>
      <button>Button</button>
    </form>
     
    <div></div>
     
    <script>
    var input = $( "form input:checkbox" )
      .wrap( "<span></span>" )
      .parent()
      .css({
        background: "yellow",
        border: "3px red solid"
      });
     
    $( "div" )
      .text( "For this type jQuery found " + input.length + "." )
      .css( "color", "red" );
     
    // Prevent the form from submitting
    $( "form" ).submit(function( event ) {
        event.preventDefault();
    });
    </script>
     
    </body>
    </html>
  
Xem ví dụ »

:selected Selector

Cú pháp:

    jQuery( ":selected" )
  

Chọn các thành phần selected.

Ví dụ:

    <!doctype html>
    <html lang="en">
    <head>
      <meta charset="utf-8">
      <title>selected demo</title>
      <style>
      div {
        color: red;
      }
      </style>
      <script src="https://code.jquery.com/jquery-1.10.2.js"></script>
    </head>
    <body>
     
    <select name="garden" multiple="multiple">
      <option>Flowers</option>
      <option selected="selected">Shrubs</option>
      <option>Trees</option>
      <option selected="selected">Bushes</option>
      <option>Grass</option>
      <option>Dirt</option>
    </select>
    <div></div>
     
    <script>
    $( "select" )
      .change(function() {
        var str = "";
        $( "select option:selected" ).each(function() {
          str += $( this ).text() + " ";
        });
        $( "div" ).text( str );
      })
      .trigger( "change" );
    </script>
     
    </body>
    </html>
  
Xem ví dụ »

:enable Selector

Cú pháp:

    jQuery( ":enabled" )
  

Chọn các thành phần enabled.

Ví dụ:

    <!doctype html>
    <html lang="en">
    <head>
      <meta charset="utf-8">
      <title>enabled demo</title>
      <script src="https://code.jquery.com/jquery-1.10.2.js"></script>
    </head>
    <body>
     
    <form>
      <input name="email" disabled="disabled">
      <input name="id">
    </form>
     
    <script>
    $( "input:enabled" ).val( "this is it" );
    </script>
     
    </body>
    </html>
  
Xem ví dụ »

:disable Selector

Cú pháp:

    jQuery( ":disabled" )
  

Chọn các thành phần disabled.

Ví dụ:

    <!doctype html>
    <html lang="en">
    <head>
      <meta charset="utf-8">
      <title>disabled demo</title>
      <script src="https://code.jquery.com/jquery-1.10.2.js"></script>
    </head>
    <body>
     
    <form>
      <input name="email" disabled="disabled">
      <input name="id">
    </form>
     
    <script>
    $( "input:disabled" ).val( "this is it" );
    </script>
     
    </body>
    </html>
  
Xem ví dụ »