Element Selector trong jQuery

Cú pháp Element Selector:

  jQuery( "element" )

Element Selector (“element”) Chọn tất cả các phần tử với tên thẻ đã chỉ định.

Element Selector trong jQuery tương tự như hàm getElementsByTagName() trong Javascript.

Ví dụ Element Selector:

Tìm mọi phần tử DIV.

  <!doctype html>
  <html lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>element demo</title>
    <style>
    div, span {
      width: 60px;
      height: 60px;
      float: left;
      padding: 10px;
      margin: 10px;
      background-color: #eee;
    }
    </style>
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-1.10.2.js"></script>
  </head>
  <body>
   
  <div>DIV1</div>
  <div>DIV2</div>
  <span>SPAN</span>
   
  <script>
  $( "div" ).css( "border", "9px solid red" );
  </script>
   
  </body>
  </html>
Xem ví dụ »