Đối tượng Date trong JavaScript

Bài hôm nay mình sẽ đi giới thiệu về đối tượng Date trong JavaScript

Mục Lục:

1. Tạo đối tượng Date

Đối tượng Date cho phép bạn làm việc với tất cả các vấn đề liên quan đến thời gian trong Javascript

Đôi tượng Date được tạo bởi từ khóa new Date()

    new Date()
    new Date(dateString)
    new Date(milliseconds)
    new Date(year, month, day, hours, minutes, seconds, milliseconds)
  
 • Sử dụng new Date(): tạo đối tượng Date với thời gian hiện tại.

  Ví dụ:

          var d = new Date();
          document.getElementById("demo").innerHTML = d;
        
  Xem ví dụ »
 • Sử dụng new Date(dateString): tạo đối tượng Date với ngày và giờ đã được chỉ định.

  Ví dụ:

          var d = new Date("October 13, 2014 11:13:00");
          document.getElementById("demo").innerHTML = d;
        
  Xem ví dụ »
 • Sử dụng new Date(milliseconds): tạo đối tượng Date với tham số truyền vào là kiểu number

  Ví dụ:

          var d = new Date(86400000);
          document.getElementById("demo").innerHTML = d;
        
  Xem ví dụ »
 • Sử dụng new Date(year, month, day, hours, minutes, seconds, milliseconds): tạo đối tượng Date với ngày và giờ đã được chỉ định.

  Ví dụ:

          var d = new Date(99, 5, 24, 11, 33, 30, 0);
          document.getElementById("demo").innerHTML = d;
        
  Xem ví dụ »

2. Date Formats trong Javascript

Có 4 kiểu định dạng Date trong JavaScript phổ biến:

Kiểu Ví dụ
ISO Date "2015-03-25" (The International Standard)
Short Date "03/25/2015"
Long Date "Mar 25 2015" or "25 Mar 2015"
Full Date "Wednesday March 25 2015"

3. Các phương thức của Date(Date Methods)

Các pương thức get Date

Phương thức Mô tả
getDate() Trả về ngày trong tháng (1-31)
getDay() Trả về ngày trong tuần (0-6)
getFullYear() Trả về năm của ngày (yyyy)
getHours() Trả về giờ của ngày (0-23)
getMilliseconds() Trả về mili giây của ngày (0-999)
getMinutes() Get the minutes (0-59)
getMonth() Trả về phút của ngày (0-11)
getSeconds() Trả về giây của ngày (0-59)
getTime() Trả về giá trị số của ngày

Ví dụ:

    var d1 = new Date();
    document.getElementById("demo1").innerHTML = d1.getTime();

    var d2= new Date();
    document.getElementById("demo2").innerHTML = d2.getFullYear();

    var d3 = new Date();
    document.getElementById("demo3").innerHTML = d3.getDay();

    var d4 = new Date();
    var days = ["Sunday","Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday"];
    document.getElementById("demo4").innerHTML = days[d4.getDay()];
  
Xem ví dụ »

Các pương thức set Date

Phương thức Mô tả
setDate() Thiết lập ngày trong tháng (1-31)
setFullYear() Thiết lập năm đầy đủ cho ngày
setHours() Thiết lập giờ cho ngày (0-23)
setMilliseconds() Thiết lập mili giây cho ngày (0-999)
setMinutes() Thiết lập phút cho ngày (0-59)
setMonth() Thiết lập tháng cho ngày (0-11)
setSeconds() Thiết lập giây cho ngày (0-59)
setTime() Thiết lập thời gian đối tượng Date được biểu diễn bởi số mili giây từ tháng 1, 1970, 00:00:00 UTC

Ví dụ:

    var d1 = new Date();
    d1.setFullYear(2020, 0, 14);
    document.getElementById("demo1").innerHTML = d1;

    var d2 = new Date();
    d2.setDate(20);
    document.getElementById("demo2").innerHTML = d2;

    var d3 = new Date();
    d3.setDate(d3.getDate() + 50);
    document.getElementById("demo3").innerHTML = d3;
  
Xem ví dụ »

Các pương thức UTC Date

Phương thức Mô tả
getUTCDate() Trả về ngày trong tháng, tuy nhiên trả về theo UTC Date
getUTCDay() Tương tự như getDay(), tuy nhiên trả về theo UTC day
getUTCFullYear() Tương tự như getFullYear(),tuy nhiên trả về theo UTC year
getUTCHours() Tương tự như getHours(), tuy nhiên trả về theo UTC hour
getUTCMilliseconds() Tương tự như getMilliseconds(), tuy nhiên trả về theo UTC milliseconds
getUTCMinutes() Tương tự như getMinutes(), tuy nhiên trả về theo UTC minutes
getUTCMonth() Tương tự như getMonth(), tuy nhiên trả về theo UTC month
getUTCSeconds() Tương tự như getSeconds(), tuy nhiên trả về theo UTC seconds

So sánh đối tượng Date với nhau

    var today, someday, text;
    today = new Date();
    someday = new Date();
    someday.setFullYear(2100, 0, 14);

    if (someday > today) {
      text = "Hôm nay là ngày trước ngày January 14, 2100.";
    } else {
      text = "Hôm nay là ngày sau ngày January 14, 2100.";
    }
    document.getElementById("demo").innerHTML = text;
  
Xem ví dụ »