Điều kiện switch...case trong PHP

Câu lệnh switch được sử dụng để thực hiện các hành động khác nhau dựa trên các điều kiện khác nhau.

Cú pháp:

  switch (n) {
    case label1:
      // code thực hiện khi n=label1;
      break;
    case label2:
      // code thực hiện khi n=label2;
      break;
    case label3:
      // code thực hiện khi n=label3;
      break;
    ...
    default:
      // code thực hiện khi n is khác với tất cả các label trên;
  }

Đây là cách nó hoạt động: Đầu tiên chúng ta có một biểu thức n (thường là một biến). Giá trị của biểu thức sau đó được so sánh với các giá trị cho mỗi trường hợp case. Nếu có một kết hợp, nếu đúng câu lệnh trong khối code đó được thực thi, ngược lại sẽ duyệt tiếp các case còn lại, nếu không thấy thì khôi lệnh default được thực thi. Sử dụng break để ngăn không cho mã chạy tự động trong trường hợp kế tiếp.

  $favcolor = "red";

  switch ($favcolor) {
    case "red":
      echo "Your favorite color is red!";
      break;
    case "blue":
      echo "Your favorite color is blue!";
      break;
    case "green":
      echo "Your favorite color is green!";
      break;
    default:
      echo "Your favorite color is neither red, blue, nor green!";
  }
Xem ví dụ »