Điều kiện if...else...elseif trong PHP

Mục Lục:

1. Lệnh if

Cú pháp:

    if (condition) {
      // to do something
    }
  
    $t = date("H");

    if ($t < "20") {
      echo "Have a good day!";
    }
  
Xem ví dụ »

2. Lệnh if ... else

Cú pháp:

    if (condition) {
      // code thực hiện khi điện kiện là đúng
    } else {
      // code thực hiện khi điện kiện là sai
    }
  
    $t = date("H");

    if ($t < "20") {
      echo "Have a good day!";
    } else {
      echo "Have a good night!";
    }
  
Xem ví dụ »

3. Lệnh if ... elseif .... else

Cú pháp:

    if (condition) {
      // code thực hiện khi điện kiện là đúng
    } elseif (condition) {
      // code thực hiện khi điện kiện là đúng
    } else {
      // code thực hiện khi điện kiện là sai
    }
  
    $t = date("H");

    if ($t < "10") {
      echo "Have a good morning!";
    } elseif ($t < "20") {
      echo "Have a good day!";
    } else {
      echo "Have a good night!";
    }
  
Xem ví dụ »