Cú pháp PHP

Mục Lục:

1. Tạo biến trong PHP

Trong PHP biến được ký hiệu bởi dấu " $ " đi sau là các ký tự bao gồm các chữ cái thường (a - z) in hoa (A - Z) và các chữ số (0 - 9) và dấu " gạch dưới " ( _ ) .

- Biến bắt đầu bằng dấu " $ " sau đó là các ký tự chữ cái hoặc dấu gạch dưới

- Biến không được viết cách

- Biến không được bắt đầu bằng chữ số

    echo "Hello World!";
  

2. Biến đầu ra

Câu lệnh echo trong PHP thường được sử dụng để xuất dữ liệu ra màn hình.

    $txt = "laedaily.com";
    echo "I love $txt!";
  
Xem ví dụ »

3.Phạm vi biến trong PHP

PHP có ba phạm vi biến khác nhau:

 • Biến cục bộ
 • Biến toàn cục
 • Biến tĩnh

Ví dụ: Biến cục bộ và biến toàn cục

    $x = 5; // global
    function myTest() {
      $x = 6;
      echo "

Biến x nằm trong function có giá trị: $x

"; } myTest(); echo "

Biến x nằm ngoài function có giá trị: $x

";
Xem ví dụ »

Ví dụ: Biến tĩnh

    function myTest() {
      static $x = 0;
      echo $x;
      $x++;
    }

    myTest();
    myTest();
    myTest();
  
Xem ví dụ »