Class Selector trong jQuery

Cú pháp Class Selector:

  jQuery (".class")

Class Selector (“.class”) chọn tất cả các phần tử với một lớp nhất định.

Đối với trình chọn lớp, jQuery sử dụng hàm gốc của JavaScript getElementsByClassName()

Ví dụ Class Selector:

Ví dụ 2: Tìm phần tử với lớp "myClass".

  <!doctype html>
  <html lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>class demo</title>
    <style>
    div, span {
      width: 120px;
      height: 40px;
      float: left;
      padding: 10px;
      margin: 10px;
      background-color: #EEEEEE;
    }
    </style>
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-1.10.2.js"></script>
  </head>
  <body>
   
  <div class="notMe">div class="notMe"</div>
  <div class="myClass">div class="myClass"</div>
  <span class="myClass">span class="myClass"</span>
   
  <script>
  $( ".myClass" ).css( "border", "3px solid red" );
  </script>
   
  </body>
  </html>
Xem ví dụ »

Ví dụ 2: Tìm phần tử với lớp "myclass" và "otherclass".

  <!doctype html>
  <html lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>class demo</title>
    <style>
    div, span {
      width: 120px;
      height: 40px;
      float: left;
      padding: 10px;
      margin: 10px;
      background-color: #EEEEEE;
    }
    </style>
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-1.10.2.js"></script>
  </head>
  <body>
   
  <div class="myclass">div class="notMe"</div>
  <div class="myclass otherclass">div class="myClass"</div>
  <span class="myclass otherclass">span class="myClass"</span>
   
  <script>
  $( ".myclass.otherclass" ).css( "border", "13px solid red" );
  </script>
   
  </body>
  </html>
Xem ví dụ »