Chống SQL Injection với htaccess

SQL injection là một kỹ thuật cho phép những kẻ tấn công lợi dụng lỗ hổng của việc kiểm tra dữ liệu đầu vào trong các ứng dụng web và các thông báo lỗi của hệ quản trị cơ sở dữ liệu trả về để inject (tiêm vào) và thi hành các câu lệnh SQL bất hợp pháp. SQL injection có thể cho phép những kẻ tấn công thực hiện các thao tác, delete, insert, update, v.v. trên cơ sở dữ liệu của ứng dụng, thậm chí là server mà ứng dụng đó đang chạy. SQL injection thường được biết đến như là một vật trung gian tấn công trên các ứng dụng web có dữ liệu được quản lý bằng các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như SQL Server, MySQL, Oracle, DB2, Sysbase...

Các dạng lỗi thường gặp:

 • Không kiểm tra ký tự thoát truy vấn - Đây là dạng lỗi SQL injection xảy ra khi thiếu đoạn mã kiểm tra dữ liệu đầu vào trong câu truy vấn SQL. Kết quả là người dùng cuối có thể thực hiện một số truy vấn không mong muốn đối với cơ sở dữ liệu của ứng dụng.
 • Xử lý không đúng kiểu - Lỗi SQL injection dạng này thường xảy ra do lập trình viên hay người dùng định nghĩa đầu vào dữ liệu không rõ ràng hoặc thiếu bước kiểm tra và lọc kiểu dữ liệu đầu vào. Điều này có thể xảy ra khi một trường số được sử dụng trong truy vấn SQL nhưng lập trình viên lại thiếu bước kiểm tra dữ liệu đầu vào để xác minh kiểu của dữ liệu mà người dùng nhập vào có phải là số hay không.
 • Lỗi bảo mật bên trong máy chủ cơ sở dữ liệu - Đôi khi lỗ hổng có thể tồn tại chính trong phần mềm máy chủ cơ sở dữ liệu, như là trường hợp hàm mysql_real_escape_string() của các máy chủ MySQL. Điều này sẽ cho phép kẻ tấn công có thể thực hiện một cuộc tấn công SQL injection thành công dựa trên những ký tự Unicode.
 • Blind SQL injection - Lỗi SQL injection dạng này là dạng lỗi tồn tại ngay trong ứng dụng web nhưng hậu quả của chúng lại không hiển thị trực quan cho những kẻ tấn công. Nó có thể gây ra sự sai khác khi hiển thị nội dung của một trang chứa lỗi bảo mật này, hậu quả của sự tấn công SQL injection dạng này khiến cho lập trình viên hay người dùng phải mất rất nhiều thời gian để phục hồi chính xác từng bit dữ liệu. Những kẻ tấn công còn có thể sử dụng một số công cụ để dò tìm lỗi dạng này và tấn công với những thông tin đã được thiết lập sẵn.

Để bảo vệ trang web của bạn, bạn có thể bảo vệ nó chống lại các cuộc tấn công SQL injection bằng cách sử dụng các quy tắc .htaccess. Bạn có thể thêm vào thư mục gốc của website bạn file .htaccess có nội dung sau:

  # No web server version and indexes

  ServerSignature Off
  Options -Indexes

  # Enable rewrite engine

  RewriteEngine On

  # Block suspicious request methods

  RewriteCond %{REQUEST_METHOD} ^(HEAD|TRACE|DELETE|TRACK|DEBUG) [NC]
  RewriteRule ^(.*)$ - [F,L]

  # Block WP timthumb hack

  RewriteCond %{REQUEST_URI} (timthumb\.php|phpthumb\.php|thumb\.php|thumbs\.php) [NC]
  RewriteRule . - [S=1]

  # Block suspicious user agents and requests

  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} (libwww-perl|wget|python|nikto|curl|scan|java|winhttp|clshttp|loader) [NC,OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} (<|>|'|%0A|%0D|%27|%3C|%3E|%00) [NC,OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} (;|<|>|'|"|\)|\(|%0A|%0D|%22|%27|%28|%3C|%3E|%00).*(libwww-perl|wget|python|nikto|curl|scan|java|winhttp|HTTrack|clshttp|archiver|loader|email|harvest|extract|grab|miner) [NC,OR]
  RewriteCond %{THE_REQUEST} \?\ HTTP/ [NC,OR]
  RewriteCond %{THE_REQUEST} \/\*\ HTTP/ [NC,OR]
  RewriteCond %{THE_REQUEST} etc/passwd [NC,OR]
  RewriteCond %{THE_REQUEST} cgi-bin [NC,OR]
  RewriteCond %{THE_REQUEST} (%0A|%0D) [NC,OR]

  # Block MySQL injections, RFI, base64, etc.

  RewriteCond %{QUERY_STRING} [a-zA-Z0-9_]=http:// [OR]
  RewriteCond %{QUERY_STRING} [a-zA-Z0-9_]=(\.\.//?)+ [OR]
  RewriteCond %{QUERY_STRING} [a-zA-Z0-9_]=/([a-z0-9_.]//?)+ [NC,OR]
  RewriteCond %{QUERY_STRING} \=PHP[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12} [NC,OR]
  RewriteCond %{QUERY_STRING} (\.\./|\.\.) [OR]
  RewriteCond %{QUERY_STRING} ftp\: [NC,OR]
  RewriteCond %{QUERY_STRING} http\: [NC,OR]
  RewriteCond %{QUERY_STRING} https\: [NC,OR]
  RewriteCond %{QUERY_STRING} \=\|w\| [NC,OR]
  RewriteCond %{QUERY_STRING} ^(.*)/self/(.*)$ [NC,OR]
  RewriteCond %{QUERY_STRING} ^(.*)cPath=http://(.*)$ [NC,OR]
  RewriteCond %{QUERY_STRING} (\<|%3C).*script.*(\>|%3E) [NC,OR]
  RewriteCond %{QUERY_STRING} (<|%3C)([^s]*s)+cript.*(>|%3E) [NC,OR]
  RewriteCond %{QUERY_STRING} (\<|%3C).*iframe.*(\>|%3E) [NC,OR]
  RewriteCond %{QUERY_STRING} (<|%3C)([^i]*i)+frame.*(>|%3E) [NC,OR]
  RewriteCond %{QUERY_STRING} base64_encode.*\(.*\) [NC,OR]
  RewriteCond %{QUERY_STRING} base64_(en|de)code[^(]*\([^)]*\) [NC,OR]
  RewriteCond %{QUERY_STRING} GLOBALS(=|\[|\%[0-9A-Z]{0,2}) [OR]
  RewriteCond %{QUERY_STRING} _REQUEST(=|\[|\%[0-9A-Z]{0,2}) [OR]
  RewriteCond %{QUERY_STRING} ^.*(\[|\]|\(|\)|<|>).* [NC,OR]
  RewriteCond %{QUERY_STRING} (NULL|OUTFILE|LOAD_FILE) [OR]
  RewriteCond %{QUERY_STRING} (\./|\../|\.../)+(motd|etc|bin) [NC,OR]
  RewriteCond %{QUERY_STRING} (localhost|loopback|127\.0\.0\.1) [NC,OR]
  RewriteCond %{QUERY_STRING} (<|>|'|%0A|%0D|%27|%3C|%3E|%00) [NC,OR]
  RewriteCond %{QUERY_STRING} concat[^\(]*\( [NC,OR]
  RewriteCond %{QUERY_STRING} union([^s]*s)+elect [NC,OR]
  RewriteCond %{QUERY_STRING} union([^a]*a)+ll([^s]*s)+elect [NC,OR]
  RewriteCond %{QUERY_STRING} (;|<|>|'|"|\)|%0A|%0D|%22|%27|%3C|%3E|%00).*(/\*|union|select|insert|drop|delete|update|cast|create|char|convert|alter|declare|order|script|set|md5|benchmark|encode) [NC,OR]
  RewriteCond %{QUERY_STRING} (sp_executesql) [NC]
  RewriteRule ^(.*)$ - [F,L]

  # Deny browser access to config files

  Order allow,deny
  Deny from all

  #Allow from 1.2.3.4