Câu lệnh điều kiện (if... else, switch... case) trong Javascript

Bài hôm nay mình sẽ đi giới thiệu về câu lệnh điều kiện: if... else, switch... case trong Javascript

Mục Lục:

1. IF ELSE

Cú pháp if... else dùng trong trường hợp muốn rẽ nhánh theo điều kiện. Cú pháp này tương đương với nếu x thì làm y, còn nếu không thì làm z. Các câu lệnh if... else có thể lồng trong nhau.

Cú pháp:

    if (biểu_thức_1) {
      khối lệnh được thực hiện nếu biểu thức 1 đúng;
    }
    else if (biểu_thức_2) {
      khối lệnh được thực hiện nếu biểu thức 2 đúng;
    }
    else {
      khối lệnh được thực hiện nếu cả hai biểu thức trên đều không đúng;
    }
  

Ví dụ:

    var x = prompt("Nhập vào giá trị của x:");
    x = parseFloat(x);

    if (!isNaN(x)) {
      if (x > 0) {
        alert("x > 0");
      }
      else if (x == 0) {
        alert("x = 0");
      }
      else {
        alert("x < 0");
      }
    }
    else {
      alert("giá trị bạn nhập không phải là một số");
    }
  

Đoạn mã nguồn trên mở một hộp thoại yêu cầu nhập vào một giá trị số, sau đó hiển thị thông báo số đó lớn hơn 0, bằng 0 hay nhỏ hơn 0.

2. SWITCH CASE

Cú pháp switch cũng là cú pháp điều kiện như if... else hay toán tử tam phân. Tuy nhiên, cú pháp switch thường được dùng khi chỉ cần so sánh bằng với số lượng kết quả cần kiểm tra lớn. Cách sử dụng cú pháp switch:

Cú pháp:

    switch (biểu_thức_điều_kiện) {
      case kết_quả_1:
        khối lệnh cần thực hiện nếu biểu_thức_điều_kiện bằng kết_quả_1;
        break;
      case kết_quả_2:
        khối lệnh cần thực hiện nếu biểu_thức_điều_kiện bằng kết_quả_2;
        break;
      default:
        khối lệnh cần thực hiện nếu biểu_thức_điều_kiện cho ra một kết quả khác;
        break;
    }
  

Ví dụ:

    var grade='A';
    document.write("Entering switch block
"); switch (grade) { case 'A': document.write("Good job
"); break; case 'B': document.write("Pretty good
"); break; case 'C': document.write("Passed
"); break; case 'D': document.write("Not so good
"); break; case 'F': document.write("Failed
"); break; default: document.write("Unknown grade
") } document.write("Exiting switch block");

Kết quả:

Entering switch block
Good job
Exiting switch block
Set the variable to different value and then try...