All Selector trong jQuery

Cú pháp All Selector:

  jQuery ("*")

All Selector ("*") được dùng để chọn toàn bộ phần tử

Ví dụ All Selector:

Đếm tất cả các phần tử

  <!doctype html>
  <html lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>all demo</title>
    <style>
    h3 {
      margin: 0;
    }
    div, span, p {
      width: 80px;
      height: 40px;
      float: left;
      padding: 10px;
      margin: 10px;
      background-color: #EEEEEE;
    }
    </style>
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-1.10.2.js"></script>
  </head>
  <body>
   
  <div>DIV</div>
  <span>SPAN</span>
  <p>P <button>Button</button></p>
   
  <script>
  var elementCount = $( "*" ).css( "border", "3px solid red" ).length;
  $( "body" ).prepend( "<h3>" + elementCount + " elements found</h3>" );
  </script>
   
  </body>
  </html>
Xem ví dụ »

Tìm tất cả các phần tử trong document.body để các phần tử như head, script,... bị loại bỏ

  <!doctype html>
  <html lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>all demo</title>
    <style>
    h3 {
      margin: 0;
    }
    div, span, p {
      width: 80px;
      height: 40px;
      float: left;
      padding: 10px;
      margin: 10px;
      background-color: #EEEEEE;
    }
    #test {
      width: auto;
      height: auto;
      background-color: transparent;
    }
    </style>
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-1.10.2.js"></script>
  </head>
  <body>
   
  <div id="test">
    <div>DIV</div>
    <span>SPAN</span>
    <p>P <button>Button</button></p>
  </div>
   
  <script>
  var elementCount = $( "#test" ).find( "*" ).css( "border", "3px solid red" ).length;
  $( "body" ).prepend( "<h3>" + elementCount + " elements found</h3>" );
  </script>
   
  </body>
  </html>
Xem ví dụ »