Ajax - Select box chọn tỉnh thành trong Laravel

Bài viết hướng dẫn sử dụng ajax tạo select box chọn tỉnh thành trong Laravel

1. Chuẩn bị cơ sở dữ liệu:

Ở đây mình lưu trong file. Bạn có thể download load: tại đây

Trong thư mục app bạn tạo thêm 1 thư mục function(tên tùy thích) rùi copy file đó vào đây:

Mở file composer.json trong autoload thêm vào dòng:

	"autoload": {
    ...
    ,
    "files": [
      "app/Functions/City.php"
    ]
  },

Sau đó chạy lệnh:

$ composer dumpautoload

Tạo route

	Route::get('township', 'DemoController@township');
	Route::get('ajax/township', 'DemoController@ajaxTownship');

Tạo view township.blade.php có nội dung như sau:

Chèn vào thẻ head 2 thừ viện sau:

	https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
	https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.0/jquery.min.js

township.blade.php

	

function township trong file app/Controllers/DemoController.php

	public function township()
  {
    return view('township');
  }
  public function ajaxTownship($city) 
  {
    $c = false;
    foreach (get_list_citi_vn() as $key => $value) {
      if(trim($key) == trim($city)) {
        foreach ($value as $township) {
          echo '';
        }
        $c = true;
      }
    }
    if(!$c){
      echo '';
      return;
    }
  }

Nhúng đoạn js này vào file township.blade.php

  $(document).ready(function (){
	   $('#address1').change(function (){
	    $.get('ajax/township/' + $('#address1').val(), function(data) {
	       $('#address2').html(data);
	    });
	   });
  });

Demo: