Ajax Database

Trong bài này sẽ trình bày ví dụ minh họa cách truy cập Database sử dụng kỹ thuật Ajax.

Chuẩn bị cơ sở dữ liệu: bảng user có nội dung như sau:

id FirstName LastName Age Hometown Job
1 Peter Griffin 41 Quahog Brewery
2 Lois Griffin 40 Newport Piano Teacher
3 Joseph Swanson 39 Quahog Police Officer
4 Glenn Quagmire 41 Quahog Pilot

Trong ví dụ này sẽ tạo chức năng khi người dùng select tên của 1 user sẽ hiện ra bảng thông tin user đó

Tạo file index.php có mã như sau:

  <html>
  <head>
  <script>
    function showUser(str) {
      if (str == "") {
        document.getElementById("txtHint").innerHTML = "";
        return;
      } else {
        if (window.XMLHttpRequest) {
          // code for IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari
          xmlhttp = new XMLHttpRequest();
        } else {
          // code for IE6, IE5
          xmlhttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
        }
        xmlhttp.onreadystatechange = function() {
          if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
            document.getElementById("txtHint").innerHTML = this.responseText;
          }
        };
        xmlhttp.open("GET","getuser.php?q="+str,true);
        xmlhttp.send();
      }
    }
  </script>
  </head>
  <body>
  <form>
  <select name="users" onchange="showUser(this.value)">
    <option value="">Select a person:</option>
    <option value="1">Peter Griffin</option>
    <option value="2">Lois Griffin</option>
    <option value="3">Joseph Swanson</option>
    <option value="4">Glenn Quagmire</option>
    </select>
  </form>
  <br>
  <div id="txtHint"><b>Person info will be listed here...</b></div>
  </body>
  </html>

Giải thích:

 • Trước tiên, kiểm tra xem người được chọn không. Nếu không có người nào được chọn (str == "")
 • Nếu một người được chọn, hãy làm như sau:

  • Tạo một đối tượng XMLHttpRequest
  • Sử dụng hàm onreadystatechange để lắng nghe các sự kiện từ máy chủ
  • Gửi yêu cầu tới tệp PHP (getuser.php) trên máy chủ
  • Lưu ý rằng tham số q được thêm vào url (getuser.php?q = " + str)
  • Và biến str chứa nội dung của trường đầu vào

Tệp PHP (getuser.php) truy vấn đối với cơ sở dữ liệu và trả về kết quả trong một bảng HTML

  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <head>
  <style>
    table {
      width: 100%;
      border-collapse: collapse;
    }
    
    table, td, th {
      border: 1px solid black;
      padding: 5px;
    }
    
    th {text-align: left;}
  </style>
  </head>
  <body>
    <?php
      $q = intval($_GET['q']);

      $con = mysqli_connect('localhost','peter','abc123','my_db');
      if (!$con) {
        die('Could not connect: ' . mysqli_error($con));
      }

      mysqli_select_db($con,"ajax_demo");
      $sql="SELECT * FROM user WHERE id = '".$q."'";
      $result = mysqli_query($con,$sql);

      echo "<table>
      <tr>
      <th>Firstname</th>
      <th>Lastname</th>
      <th>Age</th>
      <th>Hometown</th>
      <th>Job</th>
      </tr>";
      while($row = mysqli_fetch_array($result)) {
        echo "<tr>";
        echo "<td>" . $row['FirstName'] . "</td>";
        echo "<td>" . $row['LastName'] . "</td>";
        echo "<td>" . $row['Age'] . "</td>";
        echo "<td>" . $row['Hometown'] . "</td>";
        echo "<td>" . $row['Job'] . "</td>";
        echo "</tr>";
      }
      echo "</table>";
      mysqli_close($con);
    ?>
  </body>
  </html>
Xem ví dụ »